Algemene voorwaarden Maart 2024 (versie 1)

Artikel 1 Definities:

Project palmboom; de gebruiker van de algemene voorwaarden, de verhuurder aan de wederpartij
Wederpartij; De huurder

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Project Palmboom  en op alle met Project Palmboom aangegane overeenkomsten.
1.2 Project Palmboom behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 

Artikel 2 Overeenkomsten

 
2.1 Alle aanbiedingen van Projectpalmboom zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant via de email een akkoord geeft op een verzonden offerte/factuur.
2.3 Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Project Palmboom garandeert echter niet dat alle gegeven informatie altijd in overeenstemming zal zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
 
3.1 Alle door Project Palmboom vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s. In verband met deelname aan de kleine ondernemersregeling (KOR) wordt er geen BTW verrekend op de factuur.
3.2 Facturen voor 1-3 daagse evenementen als bruiloften, festivals, tuin feesten dienen minimaal 7 dagen voorafgaand aan het evenement betaald te zijn.Facturen voor het huren voor langere periode kunnen kan zowel per maand als in een keer betaald worden.

Artikel 4 Verhuur

4.1. De huur wordt aangegaan voor een vooraf bepaalde periode. Bij het ophalen dient alles in geheel en  in goede staat te worden terug geleverd.
4.2 Alle gehuurde planten en materialen dienen klaar te staan op de vooraf afgesproken plaats, tijd en dag. Wanneer dit niet wordt nagekomen kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
4.3 Wederpartij dient zorg te dragen voor de gehuurde planten en materialen. In het bijzonder bij extreem weer. Watergeven dient, zeker bij lange huurperiodes, door de wederpartij te worden gedaan. Verdere onderhoud aan de planten en materialen is voor project palmboom .
4.4 Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van het gehuurde.
4.5 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde zaken voor rekening van de wederpartij. Wederpartij is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te  vergoeden op basis van nieuwwaarde
4.6 Alle gehuurde zaken zijn tijdens de gehele huurperiode uitsluitend en geheel voor risico van de wederpartij. Project Palmboom kan nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de klant, derden of  aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en wint- of omzetderving.
4.7 Wederpartij vrijwaart Project Palmboom voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken. 
4.8 Eventuele geschillen tussen partijen zullen enkel worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Op deze voorwaarden is enkel en uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5. Overmacht

5.1. In geval van overmacht kan Project Palmboom niet verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen van de overeenkomst gedurende de gehele duur van de overmacht.
5.2. Onder overmacht wordt verstaan waar je geen invloed op kan uitoefenen; o.a. overlijden, diefstal, autopech, extreme weersomstandigheden.
5.3. Ingeval van overmacht wordt er zo snel als mogelijk gekeken naar een goede oplossing.

6. Aanbieder

Project Palmboom is een maatschappelijke onderneming, gericht op dagbesteding en verhuur van palmbomen en is ingeschreven in bij de KvK.

www.projectpalmboom.nl
tel: 0031 6 13197856